Số người đang online: 4
Số lượt truy cập: 37424
Chương trình học  » Bài giảng và giáo án mầm non
Cập nhật: 10/05/2011
Hướng dẫn tổ chức thực hiện thí điểm chương trình Giáo dục Mầm non
I. LẬP KẾ HOẠCH THỰC HIỆN TRƯƠNG TRÌNH THEO NĂM

Kế hoạch thực hiện chương tình cả năm học đưa ra một cái nhìn tổng thể về cơ hội học tập, mục tiêu giáo dục mà trường mầm non cung cấp cho trẻ. Đây là kế hoạch cả năm nhằm đảm bảo các lĩnh vực phát triển của trẻ đều được chú trọng. Trong kế hoạch đó, giáo viên sẽ dự kiến những nội dung giáo dục cơ bản của từng lĩnh vực. Khi xây dựng kế hoạch thực hiện, giáo viên sẽ dựa vào những căn cứ sau:

1.    Mục tiêu cuối độ tuổi và nội dung chương trình giáo dục mầm non.
2.    Điều kiện vùng miền và thực tế của địa phương.
3.    Điều kiện thực tế ở lớp mình: Khả năng phát triển của trẻ, số lượng trẻ trên cô, số lượng trẻ trong lớp, cơ sở vật chất: Phòng nhóm, sân chơi và thiết bị, nguyên vật liệu, đồ dùng và đồ chơi, nhu cầu và sự tham gia của cha mẹ vào chăm sóc- giáo dục trẻ.
Có thể xây dựng kế hoạch theo các bước:
-    Giáo viên xác định mục tiêu giáo dục của trẻ ( đây là những mong đợi đến cuối năm học trẻ có thể biết được và có thể làm được ở từng lĩnh vực).
-    Liệt kê nội dung cơ bản của từng lĩnh vực theo độ tuổi được quy định trong chương trình.
-    Tiếp đó, giáo viên đối chiếu với thực tiễn địa phương: Đặc điểm cơ bản của trẻ trong nhóm. Lớp của mình; tài liệu học liệu đã có thể chọn lọc, thêm hoặc lược bớt những nội dung không phù hợp( cao hơn hoặc thấp hơn so với khả năng của trẻ, không gần gũi với trẻ).
Nhóm trẻ:...........Trường:...........

Mục tiêu giáo dục:

Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển tình cảm- xã hội

 

 

 

 


Lớp:..........Trường: .....................

Mục tiêu giáo dục

Nội dung giáo dục theo các lĩnh vực phát triển

Phát triển thể chất

Phát triển nhận thức

Phát triển ngôn ngữ

Phát triển thẩm mĩ

Phát triển tình cảm-xã hội

Dự kiến chủ

(thời gian)

 

 

 

 

 

 


Cần coi đây là kế hoạch định hướng chung cho cả năm, do đó không cần làm quá chi tiết để có thể thay đổi theo diễn biến thực tế của thời điểm thực hiện chương trình. Yêu cầu của kế hoach này là bao quát các nội dung cơ bản của từng lĩnh vực phát triển của trẻ.
Nội dung phát triển trẻ theo các lĩnh vực sẽ là cơ sở để giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình theo tháng, chủ đề.

II. LẬP KẾ HOẠCH THÁNG Ở LỨA TUỔI NHÀ TRẺ

-    Lập kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục ở lưấ tuổi nhà trẻ được tiến hành từng tháng.
-    Khi lập kế hoạch giáo viên không chỉ căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, mà còn phải tính đến khả năng, nhu cầu và hứng thú của trẻ trong thời điểm lên kế hoạch để thúc đẩy sự phát triển của trẻ.
-    Tạo điều kiện cho trẻ sử dụng các giác quan trong khi khám phá hoạt động với đồ vật, đồ chơi, vật thật.
-    Các kiến thức và kĩ năng, thái độ sẽ được lặp đi lặp lại trong kế hoạch ở các mức độ khó và phức tạp tăng lên. Có thể đưa vào kế hoạch thực hiện trong 2 tuần từ 8-10 nnội dung(kiến thức, kĩ năng, thái độ) khác nhau ở cả 4 lĩnh vực phát triển., song không phải là phân đều cho mỗi lĩnh vực, mà tùy thuộc vào điều kiện và thời điểm thực hiện có những lĩnh vực phát triển sẽ ưu tiên hơn. Vidụ: khi lập kế hoạc cho trẻ tìm hiểu về các bộ phận cơ thể thì lĩnh vực phát triển nhận thức và thể chất sẽ được chú trọng hơn (các kĩ năng quan sát, so sánh bằng các giác quan, các bài tập phát triển cơ bắp ); khi cho trẻ tìm hiểu về các thành viên trong gia đình thì các kĩ năng về tình cảm xã hội sẽ được chú trọng nhiều hơn.
-    Những nội dung chương trình sẽ được đưa dần dần vào các tháng, sao cho nội dung chương trình sẽ được thực hiện đầy đủ.
Tháng............năm...............
1. Mục tiêu
Căn cứ trên kế hoạch thực hiện chương trình theo năm học, giáo viên xác định mục tiêu: kiến thức, kĩ năng và thái độ sẽ hình thành cho trẻ theo 4 lĩnh vực phát triển ( thể chất, nhận thức, ngôn ngữ và tình cảm xã hội). Lựa chọn các mục tiêu sao cho đảm bảo tính phát triển  ( từ dễ đến khó, từ gần đến xa, các mục tiêu này sẽ được Phát triển ở các tháng sau đó).
2. Chuẩn bị
Những đồ dùng, nguyên vật liệu không có sẵn hoặc yêu cầu phụ huynh phải chuẩn bị.
3.     Kế hoạch thực hiện
Các hoạt động ở tuần 1và tuần 3 được lặp lại ở trong tuần 2 và tuần 4 nhưng mức độ khó và phức tạp sẽ được thực hiện trong kế hoạch từng hoạt động cụ thể.